Plan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Generelt om plan

Plan- og bygningsloven har som utgangspunkt at alt areal innenfor en kommunes grenser skal planlegges. I tillegg skal kommunen planlegge hele sin virksomhet. Kommunen har således et stort mangfold av planer. Plan- og bygningsloven

Kommunens planverk etter plan- og bygningsloven består i hovedsak av:
- En samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel
- Reguleringsplan

Slike planer skal bestå av plankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Planene skal utarbeides etter strenge regler for både utforming og saksbehandling. Planene er juridisk bindende dokumenter når de er vedtatt.

Kommunen kan utarbeide delplaner; enten for et geografisk område eller for et fagfelt. Våre hovedplaner for vann og avløp er utarbeidet som kommunedelplaner.

Arealplaner

Her vil det etter hvert komme en oversikt over hvilke arealplaner som finnes i vårt planarkiv. Noen av planene er utgått/erstattet, mens de fleste er i funksjon. Disse legges til grunn i vårt løpende arbeid med saker knyttet til plan- og bygningsloven. Hver plan har sin planidentitet (planID) som angir hvilket år planen er utarbeidet/vedtatt og et fortløpende løpenummer. Planoversikten revideres fortløpende.

Arealplaner på internett

Alle arealplaner for Gamvik kommune er tilgjengelige på internett. Dermed er plandokumenter som tidligere kun lå i arkivskap, nå tilgjengelige for alle.

Gamvik kommune har i 2017/2018 vært med i et digitaliseringsprosjekt støttet av Kartverket, Fylkesmannen, Statens Vegvesenet og Finnmarkseiendommen/Fefo. Kommunen har et digitalt planregister der alt av planinformasjon er lagt inn. Plankart og plandokumenter finner du via følgende kopling: (link)

Under kommunenavnet merker du av for Reguleringsplan. Så dukker plankartene opp når du zoomer inn på det området du ønsker å se.

Prosjektet har vært koordinert av Tana kommune. 

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Vi har i 2016 startet en prosess for å lage ny arealdel til kommuneplanen. Denne planen vil bli presentert på denne siden når den tar form. Kommuneplanens arealdel er et svært viktig dokument som på overordnet nivå (uten altfor mange detaljer) skal angi hvordan alt areal innenfor kommunens grenser skal disponeres.

Planprogram

Plan- og bygningsloven krever at det lages et planprogram som beskriver tankene bak forslaget til ny arealdel til kommuneplanen. Kommunestyret har vedtatt et utkast til planprogram, og dette legges ut til offentlig ettersyn før det fastsettes endelig. Her finner du utkastet til planprogram:

Planprogram

Medvirkning

Kommunen legger opp til at alle kan få komme med innspill til planarbeidet. Forslag til planprogram lå ute på offentlig høring i tidsrommet 22.11.2016 - 06.01.2017. Alle ble invitert til å komme med skriftlige innspill til kommunen innen fristens utløp. Grunneiere, berørte offentlige instanser og lokale interessegrupper ble tilskrevet. Brevet til berørte parter finner du her:

Brev til berørte parter   

Etter høringsfristen ble revidert utkast til planprogram framlagt for kommunestyret som fastsatte endelig planprogram i møte 16.02.2017 - sak PS 3/17. Her finner du et notat med oppsummering av innkomne innspill, fastsatt planprogram og kommunestyrets vedtak med saksframlegg:

(Oppsummering av innspill i høringsfasen)  (Fastsatt planprogram)  (Saksframlegg)  (Vedtak)

Oppheving av eldre planer

I forbindelse med planprosessen vil gamle/utdaterte arealplaner bli vurdert opphevet.Under her kan du se hvilke planer som vurderes opphevet. Både plankart og tilhørende reguleringsbestemmelser vises for hver plan.

194701 BSR Mehamn

Etter tyskernes ødeleggelser i 1944 ble mange steder regulert som ledd i gjenreisninga. Disse planene ble kalt Brente Steders Regulering-BSR. Her er plankart og reguleringsbestemmelser for Mehamn. Dessverre har vi ikke bilde av alle plankartene for Mehamn.

Plankart blad 3

Plankart blad 4

Plankart blad 6

Plankart blad 7

Bestemmelser

194901 BSR Tyfjord

Etter tyskernes ødeleggelser i 1944 ble mange steder regulert som ledd i gjenreisninga. Disse planene ble kalt Brente Steders Regulering-BSR. Her er plankart og reguleringsbestemmelser for Tyfjord. 

Plankart

Bestemmelser

194902 BSR Skjånes

Etter tyskernes ødeleggelser i 1944 ble mange steder regulert som ledd i gjenreisninga. Disse planene ble kalt Brente Steders Regulering-BSR. Her er plankart og reguleringsbestemmelser for Skjånes. 

Plankart

Bestemmelser

194903 BSR Gamvik

Etter tyskernes ødeleggelser i 1944 ble mange steder regulert som ledd i gjenreisninga. Disse planene ble kalt Brente Steders Regulering-BSR. Her er plankart og reguleringsbestemmelser for Gamvik. 

Plankart blad 1

Plankart blad 2

Plankart blad 3

Plankart blad 4

Plankart blad 5

Bestemmelser

195101 Reguleringsendring nr. 1 Gamvik

Kommunen besluttet i 1951 at det skulle avsettes flere tomter langs Strandveien på bakken ovenfor Kåven. Disse tomtene er i dag bebygd. Det ble ikke laget nye reguleringsbestemmelser, men man valgte at bestemmelsene for 194903 skulle gjelde også for dette området.

Plankart

195301 Reguleringsendring nr. 2 Gamvik

Da nytt herredshus for kommunen skulle bygges, ønsket kommunen at dette skulle plasseres en litt annen plass enn først tenkt under 194903. Det ble derfor vedtatt en reguleringsendring slik at huset kunne bygges på Strandveien 63-65 hvor det nå ligger. Det ble ikke laget nye reguleringsbestemmelser, men man valgte at bestemmelsene for 194903 skulle gjelde.

Plankart

196901 Lilleberget Mehamn

Dette området omfatter bl.a. Lillebergveien og Lockertsvei og deler av Johan Larsens vei. Området er utbygd.

Plankart

Bestemmelser

197701 Gamvik flyplass

Planen gjaldt etablering av flyplass på Slettnesheia. Det ble etablert en grusbane, og noe flytrafikk ble gjennomført her. Etter etableringen av Mehamn lufthavn ble denne reguleringsplanen uaktuell.

Plankart

Bestemmelser

197703 Åshaugen/Vevika

Planen omfatter boligområdet på Åshaugen som ble utbygd på slutten av 1970-tallet. Videre omfattes deler av Vevika/Vevikhalsen samt Leinanjorda. Planen er ikke uaktuell, men vurderes opphevet ved at aktuelle planbestemmelser inntas i kommuneplanens arealdel.

Plankart

Bestemmelser

197801 Skjånes bolig- og skoleområde

Boligområdet på Schanchehøgda/Schanchebakken er i det alt vesentlige utbygd. Den tidligere statseide Skjånes skole med skoleinternat og tilhørende eiendom er forlengst overtatt av Gamvik kommune. Et lite boligområde på Finnes er kommet til. Opprinnelig plan er såpass fraveket at den vurderes opphevet ved at aktuelle planbestemmelser inntas i kommuneplanens arealdel.

Plankart 

Bestemmelser

198201 Hytteområde Koifjord

Hytteområdet på Finnmarkseiendommen er i det alt vesentlige utbygd eller tomter er opprettet. Planen er ikke uaktuell, men vurderes opphevet. Reguleringsbestemmelser for denne planen finnes ikke. Aktuelle planbestemmelser for hyttebygging inntas i kommuneplanens arealdel.

Plankart

199401 Dalelv bru

Planen ble laget i forbindelse med at Mehamnelv bru skulle fornyes. Brua er forlengst ferdig, og deler av området inngår i dag i ny reguleringsplan for Mehamn lufthavn. Planen vurderes opphevet ved at aktuelle planbestemmelser inntas i kommuneplanens arealdel.

Plankart

Bestemmelser

Offentlig ettersyn

Kommunens planutvalg - utvalget for tekniske saker og miljø TMU - vedtok i møte 21.06.2017 å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn. Her finner du saksframlegg og utvalgets vedtak :

(Saksframlegg til TMU)  (Vedtak TMU, sak PS 16/17)

Forslaget til kommuneplanens arealdel (KPA) ligger ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 16.08.2017 - 30.09.2017. Her finner du forslaget til plankart, planbestemmelser og beskrivelse:

(Forslag til plankart)  (Forslag til planbestemmelser)  (Forslag til planbeskrivelse)

Planforslaget er sendt berørte offentlige myndigheter/høringsinstanser direkte. Hjemmelshavere som berøres av reguleringsplaner som foreslås opphevet, varsles også direkte. I tillegg til publisering her på hjemmesiden, finner du planforslaget på kommunens servicekontor.

Gamvik kommune vil avholde følgende folkemøter om planforslaget:

* Gamvik skole: Mandag 21.08.2017 kl. 18:00 - 20:30
* Skjånes skole: Tirsdag 22.08.2017 kl. 16:00 - 18:00
* Mehamn samfunnshus: Tirsdag 22.08.2017 kl. 19:00 - 21:00

Etter høringsfristens utløp vil TMU gjennomgå mottatte innspill og foreta eventuelle nødvendige justeringer. Planutkastet vil deretter bli fremmet for kommunestyret som skal fatte endelig vedtak.

 

 Kommuneplanens arealdel 2017-2029

Politisk behandling: Saksfremlegg Melding om vedtak Vedtatt plankart 

Webplan Gamvik Kommune

 

Arealplankart

Etter hvert vil alle gjeldende arealplaner finnes under fanen ”Kart” når web-basert kartløsning er på plass.

 

Planstrategi 2017-2019

Plan- og bygningsloven krever at alle kommuner skal ha en strategi for hvilke planer kommunen skal satse på i kommunestyreperioden.

Utkast til planstrategi for Gamvik kommune for 2017-2019 lå ute til høring i tidsrommet 5. januar - 5. februar 2017. Kommunen mottok i alt 9 uttalelser. Gamvik kommunestyre fattet vedtak 16. februar 2017 under sak PS 2/17.

Kommunens planstrategi for inneværende kommunestyreperiode finner du her: (Planstrategi)

Saksframlegg til kommunestyret: (saksframlegg)

Kommunestyrets vedtak, sak PS 2/17: (vedtak)

 

Reguleringsplan for Normannset

Kommunestyret har i møte 16. februar 2017 -sak PS 5/17- vedtatt oppstart av planarbeid for Normannset. Hensikten er å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for å klargjøre sjønære arealer for industrivirksomhet og havn. Planarbeidet skal avklare viktige konsekvenser for miljø og samfunn og innarbeide viktige infrastrukturtiltak som adkomstveier og havneanlegg.

Forslag til planprogram lå ute til offentlig høring frem til 12.04.2017. 

Oppstartsvarselbrev til grunneiere og berørte parter, forslag til planprogram og kommunestyrets vedtak med saksframlegg finner du her:

(Oppstartsvarselbrev)  (Forslag til planprogram)  (Saksframlegg KST sak PS 5/17)  (Vedtak KST sak PS 5/17)

Etter høringsfristen ble revidert utkast til planprogram framlagt for kommunestyret som fastsatte endelig planprogram i møte 27.04.2017 - sak PS 29/17. Her finner du et notat med oppsummering av innkomne innspill, fastsatt planprogram og kommunestyrets vedtak med saksframlegg:

(Oppsummering av innspill i høringsfasen) (Fastsatt planprogram) (Saksframlegg til KST sak PS 29/17) (Vedtak KST sak PS 29/17)

Reguleringsplan for Mehamn havn

Kommunestyret har i møte 16. februar 2017 -sak 6/17- vedtatt oppstart av planarbeid for Mehamn havn. Hensikten er å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for fremtidig arealbruk i og rundt havnebassenget i Mehamn; herunder tilrettelegging for havneanlegg og samferdsel. Planarbeidet skal avklare viktige konsekvenser for miljø og samfunn og innarbeide mudrings- og utfyllingsområder samt nødvendige infrastrukturtiltak.

Forslag til planprogram lå ute til offentlig høring frem til 12.04.2017. 

Oppstartsvarselbrev til grunneiere og berørte parter, forslag til planprogram og kommunestyrets vedtak med saksframlegg finner du her:

(Oppstartsvarselbrev)  (Forslag planprogram Mehamn havn)  (Saksframlegg KST sak PS 6/17)  (Vedtak KST sak PS 6/17)

Etter høringsfristen ble revidert utkast til planprogram framlagt for kommunestyret som fastsatte endelig planprogram i møte 27.04.2017 - sak PS 30/17. Her finner du et notat med oppsummering av innkomne innspill, fastsatt planprogram og kommunestyrets vedtak med saksframlegg:

(Oppsummering av innspill i høringsfasen) (Fastsatt planprogram) (Saksframlegg til KST sak PS 29/17) (Vedtak KST sak PS 29/17)

Utvalget for tekniske saker og miljø TMU vedtok i møte 22. mai 2018 å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Forslaget er utlagt ved kommunens servicekontor og her på hjemmesiden i perioden 4. juni - 16. juli 2018. Forslaget er i tillegg sendt ut til berørte offentlige høringsinstanser og lokale interessenter. Her finner du planforslaget inkludert plankart, beskrivelse og bestemmelser samt TMU's vedtak med saksframlegg:

(Høringsbrev) (Planbeskrivelse) (Planbestemmelser) (Plankart) (Saksframlegg TMU sak PS 3/18) (Vedtak TMU sak PS 3/18)

Etter høringsrunden har utvalget for tekniske saker og miljø TMU vurdert innkomne innspill. Kommunen mottok innsigelser fra 3 instanser; Kystverket, Fylkesmannen og Avinor. Etter justeringer av planutkastet er samtlige innsigelser trukket tilbake. 2. gangs behandling av planforslaget ble foretatt av TMU i møte 09. oktober 2018. Her finner du revidert planforslag inkludert plankart, beskrivelse og bestemmelser samt TMU's vedtak med saksframlegg:

(Planbeskrivelse) (Planbestemmelser) (Plankart) (Saksframlegg TMU sak PS 21/18) (Vedtak TMU sak PS 21/18)

Neste steg i planprosessen er at planforslaget fremmes for Gamvik kommunestyre til endelig godkjenning. Dette ble gjort 18.12.2018 - sak PS 90/18. Kommunestyret fattet vedtak om egengodkjenning av planen. Her finner du kommunestyrets vedtak med tilhørende saksframlegg:

(Saksframlegg KST sak PS 90/18) (Vedtak KST sak PS 90/18) 

Kommunestyrets vedtak om egengodkjenning er kunngjort ved brev til berørte parter. Reguleringsplanen er rettskraftig. 

Reguleringsplan for Gamvik havn

Kommunestyret har i møte 14. juni 2017 -sak 48/17- vedtatt oppstart av planarbeid for Gamvik havn. Hensikten er å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for fremtidig arealbruk i og rundt havnebassenget i Gamvik; herunder tilrettelegging for havneanlegg og samferdsel. Planarbeidet skal avklare viktige konsekvenser for miljø og samfunn og innarbeide mudrings- og utfyllingsområder samt nødvendige infrastrukturtiltak.

Forslag til planprogram ligger nå ute til offentlig høring.  Innspill til planarbeidet/planprogrammet kan sendes: Gamvik kommune, postboks 174, 9770 MEHAMN eller på epost til postmottak@gamvik.kommune.no. Frist for innspill er 31.08.2017.

Oppstartsvarselbrev til grunneiere og berørte parter, forslag til planprogram og kommunestyrets vedtak med saksframlegg finner du her:

(Oppstartsvarselbrev)   (Forslag planprogram Gamvik havn)   (Saksframlegg KST sak PS 48/17)  (Vedtak KST sak PS 48/17)

Etter høringsfristen ble revidert utkast til planprogram framlagt for kommunestyret som fastsatte endelig planprogram i møte 19.10.2017 - sak PS 69/17. Her finner du et notat med oppsummering av innkomne innspill, fastsatt planprogram og kommunestyrets vedtak med saksframlegg:

(Oppsummering av innspill i høringsfasen) (Fastsatt planprogram) (Saksframlegg til KST sak PS 69/17) (Vedtak KST sak PS 69/17)

Utvalget for tekniske saker og miljø TMU vedtok i møte 09. oktober 2018 å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Forslaget er utlagt ved kommunens servicekontor og her på hjemmesiden i perioden . 29. oktober - 12. desember 2018. Forslaget er i tillegg sendt ut til berørte offentlige høringsinstanser og lokale interessenter. Her finner du planforslaget inkludert plankart, beskrivelse og bestemmelser samt TMU's vedtak med saksframlegg:

(Høringsbrev) (Planbeskrivelse) (Planbestemmelser) (Plankart) (Saksframlegg til TMU sak PS 22/18) (Vedtak TMU sak PS 22/18)

Etter høringsrunden har utvalget for tekniske saker og miljø TMU vurdert innkomne innspill. Kommunen mottok innsigelser fra  Kystverket. Etter justeringer av planutkastet er innsigelsene trukket tilbake. 2. gangs behandling av planforslaget ble foretatt av TMU i møte 05. februar 2019. Her finner du revidert planforslag inkludert plankart, beskrivelse og bestemmelser samt TMU's vedtak med saksframlegg:

(Plankart) (Planbeskrivelse) (Planbestemmelser) (Saksframlegg til TMU sak PS 04/19) (Vedtak TMU sak PS 04/19)

Neste steg i planprosessen er at planforslaget fremmes for Gamvik kommunestyre til endelig godkjenning. Dette ble gjort 14.02.2019 - sak PS 10/19. Kommunestyret fattet vedtak om egengodkjenning av planen. Her finner du kommunestyrets vedtak med tilhørende saksframlegg:

(Saksframlegg KST sak PS 10/19) (Vedtak KST sak PS 10/19)

Her finner du endelig vedtatte plandokumenter:

(Plankart)(Planbeskrivelse)(Planbestemmelser)

Reguleringsplan for gnr 3/bnr 28 Breidablikk, Mehamn

Gamvik Eiendom AS varsler oppstart av planarbeid for eiendommen "Breidablikk", gnr 3/bnr 28 i Mehamn. Gamvik kommune er hjemmelshaver til eiendommen, men Gamvik formannskap har vedtatt å overdra denne til Gamvik Eiendom AS. Eiendommen planlegges benyttet til bygging av to stk lavblokker med inntil seks leiligheter i hver.

Brev med oppstartsvarsel er sendt berørte parter fra Rambøll Norge som er planfaglig konsulent for Gamvik Eiendom AS. Oppstartsvarslet kan leses her: (Oppstartsvarsel) 

Utvalget for tekniske saker og miljø TMU vedtok i møte 09. oktober 2018 å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Forslaget er utlagt ved kommunens servicekontor og her på hjemmesiden i perioden . 29. oktober - 12. desember 2018. Forslaget er i tillegg sendt ut til berørte offentlige høringsinstanser og lokale interessenter. Her finner du planforslaget inkludert plankart, beskrivelse og bestemmelser samt TMU's vedtak med saksframlegg:

(Høringsbrev) (Planbeskrivelse) (Planbestemmelser) (Plankart) (Saksframlegg til TMU sak PS 25/18) (Vedtak TMU sak PS 25/18) 

Etter høringsrunden har utvalget for tekniske saker og miljø TMU vurdert innkomne innspill. 2. gangs behandling av planforslaget ble foretatt av TMU i møte 05. februar 2019. Her finner du revidert planforslag inkludert plankart, beskrivelse og bestemmelser samt TMU's vedtak med saksframlegg:

(Plankart) (Planbeskrivelse) (Planbestemmelser) (Saksframlegg til TMU sak PS 03/19) (Vedtak TMU sak PS 03/19)

Neste steg i planprosessen er at planforslaget fremmes for Gamvik kommunestyre til endelig godkjenning. Dette ble gjort 14.02.2019 - sak PS 06/19. Kommunestyret fattet vedtak om egengodkjenning av planen. Her finner du kommunestyrets vedtak med tilhørende saksframlegg:

(Saksframlegg til KST sak PS 06/19) (Vedtak KST sak PS 06/19) 

Her finner du endelig vedtatte plandokumenter:

(Plankart) (Planbeskrivelse) (Planbestemmelser) 

 


Publisert: 23.05.2016 20.29
Sist endret: 23.05.2016 20.30