Rådhuset

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rådhuset

Åpningstid og telefontid

Mandager: kl.10.00 - 14.00

Onsdager: kl.10.00 - 14.00

Torsdager: kl.10.00 - 14.00

Sentralbord: Tlf. 97 99 77 00 (Hverdager fra kl.10.00-14.00.)

Fax: 78 49 63 01 

Postadresse

Gamvik kommune
Postboks 174, 9770 Mehamn

Besøksadresse

Rådhuset Vevikveien 6C
9770 Mehamn

Servicekontoret

E-post: postmottak@gamvik.kommune.no
Kontorleder Siv Anita Steel Tlf. 78 49 63 17

 

Servicekontoret hovedoppgave er å gi innbyggerne og andre informasjon og veiledning i sitt møte med kommuneorganisasjonen. Det vil også her bli gitt generell veiledning om alle kommunens tjenester, utdeling av informasjonsbrosjyrer og hjelp til å benytte de elektroniske søknadsskjema.

Her finner du administrative søknadsskjemaer:

Lovtekst  Søknad Søknad om startlån
Lovtekst Søknad Søknad om skjenkebevillinger
Lovtekst Søknad Søknad om salgsbevilling av alkohol
Lovtekst Søknad Søknad om ambulerende bevilling
Lovtekst Søknad Søknad om bevillling for enkeltanledning
  Søknad Søknad om leie av kommunale lokaler
  Søknad  Søknad om dispensasjon til snøscooter- og barmarkkjøring
  Søknad Søknad om kulturmidler
    Søknad til Jens Rochmannlegat, utlyses spesielt
  Søknad Søknad om torgplass

Bostøtte ordningen

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Bostøtte kontoret i kommunen:

Det er Boligkoordinator som har veilederansvaret for bostøtteordningen i kommunen.

Kontaktinformasjon:

Adresse/Postboks: Værveien 6, 9770 Mehamn, Postboks 174. 

Telefon: 952 09 962

E-post: bente.grotte@gamvik.kommune.no 

Mer informasjon?

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Lenke til Husbanken:

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Lenke til Husbanken: http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Lenke til Husbanken: https://husbanken.no/person/bostotte/meld-fra-om-endringer/

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Lenke til Husbanken: https://husbanken.no/person/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/

Regelverk

 

 

Borgelig vielse

Beskrivelse

Ansvaret for borgerlige vielser i Norge er fra 01.01.18 overført til kommunen.
Det betyr at dere som skal gifte dere borgerlig i Gamvik kommune, kan bli viet av Ordfører, Varaordfører eller Rådmann.

Gamvik kommune tilbyr vigsler på følgende steder i kommunen:

Mehamn: Restauranten på Mehamn samfunnshus
Gamvik: Gamvik samfunnshus
Skjånes: Skjånes skole, gymsalen

Det er mulig å gjennomføre vigsler på andre steder og i andre lokaler i kommunen såfremt det er ressurser og kapasitet til å gjennomføre det. Det er også anledning å vigsle personer som er bosatt i andre kommuner.

Vielsen foretas på norsk. Dersom paret ikke behersker norsk, må paret selv sørge for kvalifisert tolk.

Dersom kunstneriske innslag planlegges, må det gis beskjed om dette på forhånd.

Kontaktinformasjon/Kontaktavdeling

  • Avdeling: Servicekontoret
  • Telefon: 97 99 77 00.
  • E-post: postmottak@gamvik.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 174, 9770 Mehamn
  • Besøksadresse: Vevikveien 6C, 9770 Mehamn 
Kriterier/Vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven

Pris for tjenesten 

Det tas ikke betalt for ordinære vielser av kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

For eventuelle ønsker om vielser på andre lokasjoner enn de som er nevnt ovenfor, eller for par som ikke er bosatt i kommunen eller vielser utenom ordinær arbeidstid må det betales for reelle utgifter medgått til lokaler, samt en timepris på kr 500,- for den som utfører vigselen.

Ønsker dere å legge seremonien til et tidspunkt eller et sted som krever mer tid av den kommunale vigsleren, må dere regne med å dekke tilleggskostnader.

Kostnadene vil vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Lover og retningslinjer

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Lover

Ekteskapsloven

Forskrifter

Forskrift om kommunale vigsler

Forskrift om registrering og melding av vigsel

Veiledning

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt ekteskapsvilkår.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

 

Vil du gifte deg i utlandet?

I den første versjonen av løsningen, håndterer vi kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet:

1: Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet? Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i.

2: Ønsker å gifte dere etter utenlandsk rett? Hvis dere planlegger å gifte dere etter utenlandsk rett i 2018, og ønsker å prøve ekteskapsvilkårene dine i sommer, så kan dere dessverre ikke bruke vår nye innloggingstjeneste, men må søke på ordinær måte på papir. Vi venter at også denne tjenestene vil bli tilgjengelig digitalt i løpet av høsten 2018.

 

Ønsker dere mer informasjon om hva som kreves for å gifte seg, se Skatteetatens nettsider.

Søknadsfrist og informasjon om hvordan du sender inn søknad

Søknadsfrist

Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

Søknaden sendes til

Sende søknad elektronisk: Søknad borgelig vielse

                                           Ettersending av prøvingsattest

Dere kan også bestille tid for vigsel ved å henvende dere til kommunens servicekontor eller ved å sende en e-post til: postmottak@gamvik.kommune.no

Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/legges ved.

Vigselsattest

Du som har giftet deg motta en digital bekreftelse i din innboks i Altinn på registrering av inngått ekteskap. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten. 

Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en vigselsattest fra Skatteetatens nettsider. For personer som ikke er bosatt i Norge, men gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut en vigselsattest i brevpost. Dette fordi personer bosatt i utlandet har behov for en slik attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister.

 

eFaktura og Avtalegiro

 

Gamvik kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro. Med AvtaleGiro og eFaktura får du betalingen direkte i nettbank, og du slipper å få papirfakturaer i postkassa og fakturagebyr på 74 kr.

Nå kan du enkelt få full oversikt over alle regningene, både fra Gamvik kommune og andre bedrifter, som du kan motta som eFaktura og AvtaleGiro.

Bare følg linken under, velg riktig bank og logg inn med BankID!

 

"Enkel Elektronisk Avtaleinngåelse"

 

Skatteoppkreving

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Du finner mer informasjon på Skatteetaten.no Her kan du finne svar på mange spørsmål og mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager mm via nett. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Publikumsveiledningen ved skattekontorene er nå på grunn av koronasituasjonen kun tilgjengelig for tilfeller der det er nødvendig med personlig oppmøte. Spørsmål om skatteoppkreveroppgaver henvises til skatteetaten.no eller telefon.

Namsfogden

Kontaktinfo namsmann og forliksråd i Finnmark:

Namsfogden i Finnmark
Postboks 501
9917 Kirkenes

Org.nr.: 974760150

Tlf. 78972000

Kollektivtrafikk/Flexx-transport

 

Fylkeskommunen er gjennom yrkestransportloven gitt ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk.

For informasjon og bestilling ring 177, eller se egen link under:

Hjem | Snelandia

Innbyggervarsling

 

Gamvik kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post. 

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon. 

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

 www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.

 https://varslemeg.no som er et tilleggsregister benytter du om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken https://varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

For nærmere informasjon, se egen link: ofte spurte spørsmål om varsling

Varsling24 logo

 

Vei og trafikkmeldinger

 

Du finner informasjon om vei og trafikkmeldinger på Vegesenet.no eller ved å ringe 175.

For informasjon, se egen link under:

Vegvesen.no/trafikkinformasjon

Kolonne-tider Nordkyn? Se egen link til tidstabell under:

Kolonne-tider Nordkyn

Skredvarslingstjeneste

På nettsiden Varsom.no finner du en nasjonal skredvarlingstjeneste som er levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen, Metrologisk institutt og Bane NOR.

Se egen link under:

http://www.varsom.no/


Publisert: 03.05.2016 20.40
Sist endret: 03.05.2016 20.46