Rådmannens budsjettforslag

Her finner du rådmannens budsjettforslag for 2017 og forslag til økonomiplan for 2017-2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett for Gamvik kommune for 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020.

Budsjettet for 2017 forutsetter at tidligere års underskudd er dekket inn i 2016. Da vil Gamvik kommune komme seg fra Robek listen etter at regnskapet for 2016 er godkjent. Utfordringen framover blir å være ”Varig ut av Robek”. Det fordrer strategisk politisk styring og solid budsjettdisiplin i alle kommunale ledd.

Rådmannen har i budsjettet fått plass igjen til 50% stillingen som kulturkonsulent og styrking av administrasjonen. Det er nødvendig for å få en helhetlig kommunal tjeneste til beste for våre innbyggere og sikre nødvendig styring og kontroll av tjenestene.

Det er fullt mulig å tilby gode tjenester til våre innbyggere innenfor eksisterende økonomisk ramme. Derfor er det av stor betydning at kommunen bygger opp en økonomisk buffer så kommunen gis ved evt nedgang i inntektene, tid og rom for nødvendig omstilling. En økonomisk buffer er også av betydning for å kunne håndtere uforutsette utgifter som dukker opp hvert år. Kommunen har pr i dag ingen slik buffer. Det er anbefalt og et uttalt mål at 3% av det årlige driftsbudsjettet settes av som udisponerte midler. Det ville utgjøre ca 4 mill. Rådmannen har ikke klart å sette av mer enn ca halvparten i sitt forslag. De udisponerte midlene bør heller økes og ikke reduseres gjennom den politiske beslutningsprosessen.

Økonomiplanen for 2017-2020 bygger på de forutsetninger vi kjenner i dag.

Formannskapet skal behandle budsjett og økonomiplan i sitt møte den 24.november. Formannskapet skal avgi innstilling overfor kommunestyret i saken. Formannskapets innstilling vil ligge ute til gjennomsyn i 3 uker før kommunestyret behandler saken i sitt møte 15.desember. Det er mulig for publikum å komme til kommunens servicekontor for å se forslagene i papirformat.

Budsjettforslag 2017          Forslag økonomiplan 2017-2020


Publisert: 10.11.2016 13.46
Sist endret: 10.11.2016 13.59