Ny informasjon om pågående Korona- situasjon i Gamvik kommune

Oppdatert Korona- informasjon 15/7 - 2021 kl. 18.00 / Updated korona- information, 15. july- 2021 at 18.00 PM:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdatert Korona- informasjon 15/7 - 2021 kl. 18.00 

I dag har det vært gjennomført 7 nye tester mht. smittesporing. 

Vi tester fortsatt nærkontakter, samt at vi re-tester fortsatt også de vi anser å ha behov for dette. 

Totalt er nå 125 personer testet i Gamvik kommune siden smitten ble oppdaget, og 20 personer er fortsatt i karantene.

 

I dag er det ikke registrert noen nye smittetilfeller.

 

Den første som ble smittet er nå ikke lenger smittet, og er 100 % friskmeldt.

 

Om vi unngår flere smittede nå og alle følger opp anbefalingene som er gitt, vil alle være ferdig med karantene og isolasjon tirsdag neste uke. 

Men, situasjonen kan selvsagt endre seg på veldig kort varsel. 

 

Det oppfordres fortsatt til at alle innbyggerne i Skjånes begrenser sin reiseaktivitet til andre steder denne uken. 

De som må reise fra Skjånes denne uka, ANBEFALES å ta kontakt med Kommuneoverlegen for evt. avklaring, ring da Korona- telefon: 906 83 823

 

ALLE I KOMMUNEN: HUSKE Å BRUKE MUNNBIND PÅ ALLE BUTIKKER! 

RÅDHUSET og HELSESENTERET: åpent for publikum (begge etasjer) denne uken, for de som har time- avtale eller besøks- avtale. 

COOP SKJÅNES: fortetter ordningen med åpent/stengt butikk til-og-med lørdag, (Mvh, Rita). 

BENSINSTASJONEN I MEHAMN: er stengt de neste 2 dagene (torsdag og fredag), da noen ansatte der nå anses å kunne være nærkontakter, men ikke direkte smitte- truet.

 

De ansatte på bensinstasjonen er derfor blitt teste i dag ut fra forebyggende hensyn,  og er i karantene i 2 dager (torsdag og fredag), da de har blitt testet i dag. 

Antall vaksinerte i Gamvik kommune:    535 har fått en første dose og 335 har også fått sin andre dose.

 

 

Status på smitte- situasjonen:

 

Vi har per i dag 13 smittede i kommunen. Alle disse har vært i karantene i flere dager og er forventede tilfeller. 

Alle smittetilfellene er fortsatt lokalisert til Skjånes. Alle disse er det kontakt med og er i isolasjon.

 

Alle innbyggerne og tilreisende oppfordres til følge alle smittevernanbefalinger og begrense antall nærkontakter.

 

Alle som vil ha test i Mehamn, må bestille testen:       Ring mellom kl. 09.00 – 15.00.       Telefon: 784 96 600 

Alle som vil ha test i Skjånes i morgen og fredag, må bestille testen:       Ring mellom kl. 09.00 – 11.00.       Telefon: 784 96 600

 

Dersom noen ønsker å teste seg i løpet av uken, vil teststasjonen i Mehamn være åpen mandag - fredag fra kl. 14.00 – 15.00. 

Dersom noen ønsker å teste seg i løpet av uken i Skjånes, vil teststasjonen i Skjånes være åpen fredag fra kl. 13.00 – 14.00.

 

Med vennlig hilsen

Marius Lier

Kommuneoverlege

 

 

  

CORONA INFORMATION 15. JULY, 2021 at 6 pm :

 

Today, 7 new tests have been carried out with regard to infection tracing.

We are still testing close contacts, and we are still re-testing those considered needing this.

 

A total of 125 people have now been tested in Gamvik municipality since the infection was discovered, and 20 people are still in quarantine.

Today, no new cases of infection have been registered.

 

The first person who became infected is now no longer infected, and is 100% healthy.

 

If we avoid more infected now - and everyone follows up on the recommendations given, - everyone will be finished with quarantine and isolation by Tuesday next week.

However, the situation can of course change at very short notice.

 

It is still encouraged that all the inhabitants of Skjånes limit their travel activity to other places this week.

Those who have to leave Skjånes this week, are RECOMMENDED to contact the Municipal Superintendent for any clarification, then call Corona- telephone: 906 83 823

 

TO ALL OF US:    EVERYONE MUST REMEMBER TO USE MOUTH COVER IN ALL STORES!

 

THE CITY HALL and HELTH CARE CENTER: open to the public (both floors) this week, for those who have an appointment or a visit agreement.

 

COOP SKJÅNES: continues the arrangement with open / closed shop until Saturday, (Regards, Rita).

 

THE PETROL STATION IN MEHAMN: is closed for the next 2 days (Thursday and Friday), as some employees there are now considered to be close contacts, but not directly threatened with infection.

 

The employees at the petrol station have therefore been tested today for preventive reasons, and are in quarantine for 2 days (Thursday and Friday), as they have been tested today.

 

Number of vaccinated in Gamvik municipality: 535 have received a first dose and 335 have also received their second dose.

 

 

Status of the infection situation:

 

We currently have 13 infected in the municipality. All of these have been quarantined for several days, and are all expected cases.

All cases of infection are still located in Skjånes. All of these we are in close contact with, and they are all in isolation.

 

All residents and visitors are encouraged to follow all infection control recommendations and limit the number of close contacts.

 

Everyone who wants a test in Mehamn must order the test: Please call between 09.00 - 15.00 pm. Phone: 784 96 600

Everyone who wants a test in Skjånes tomorrow and Friday, must order the test: Please call between 09.00 - 11.00. Phone: 784 96 600

 

If anyone wants to test themselves during the week, the test station in Mehamn will be open Monday - Friday from 14.00 - 15.00.

If anyone wants to test themselves during the week in Skjånes, the test station in Skjånes will be open Friday from 13.00 - 14.00.

 

Best Regards,

Marius Lier

Municipal Superintendent  / Doctor


Publisert: 15.07.2021 13.50
Sist endret: 15.07.2021 16.10