Kunngjøring

Informasjon om gjeninnføring av Eiendomsskatt i Gamvik kommune 2024:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Eiendomsskatt

 

Gamvik kommune gjeninnfører eiendomsskatt for alle kategorier jf. Eiendomsskatteloven § 3 fra og med skatteåret 2024. Kommunen innfører bl.a. også eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk og kraftnett selv om kommunen pr. i dag bare har ordinær distribusjons- og regionalnett.  Den opptrapping av skatteprosenten/skattøret som kommunestyret evt. vedtar ved budsjettbehandlingen hvert år vil også gjelde for nye skatteobjekt som kommer til i Gamvik i årene som kommer.

Kommunestyret har i sak 99/23 i møte 13.12.2023 og i sak 28/24 i møte 07.03.2024 gjort vedtak om gjeninnføring og om de nye rammene for eiendomsskatten. Det er vedtatt at for boligeiendommer så vil kommunen benytte skatteetatens formueskattegrunnlag - der slikt grunnlag foreligger. Øvrige eiendommer og skatteobjekt takseres av kommunen. Skattøret (skatteprosenten) skal for 2024 være 1 promille av taksert verdi. Det er vedtatt at denne trappes opp i årene som kommer.  

Takstarbeidet ledes av sakkyndig nemnd som er ansvarlig for å fastsette det grunnlag som eiendomsskatten skal beregnes ut fra. Sakkyndig nemnd har vedtatt egne retningslinjer for takseringen, og kommunen har i 2023/2024 benyttet ekstern fagkonsulent til støtte i dette arbeidet. 

 

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt 13.12.2023 og 07.03.2024 for skatteåret 2024, og med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten(e) ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks- og evt. festenummer og/eller seksjonsnummer), eiendomsskattetakstene, bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer, skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten(e) er lagt ut på servicekontoret. I tillegg vil den være publisert her på kommunens internettside www.gamvik.kommune.no i en periode fremover.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, - dersom det ikke er klaget på samme grunnlag i tidligere år. Dersom det fremkommer vesentlige endringer ved skatteobjektet/eiendommen (f.eks. ombygget eller revet) kan eier også anmode om omtaksering eller sletting. Dersom dette gjøres før 1. november i det aktuelle året skal endringen hensyntas i det påfølgende skatteår. 

En eventuell klage må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker, dvs. innen 14. mai 2024. Dersom klager mener at et upresist grunnlag på noe vis er benyttet til klagers ugunst må annet grunnlag dokumenteres. Dette kan gjøres f.eks. med fasadebilder evt. fagmessig oppmåling. 

Klage vedrørende eiendomsskattetakster hvor kommunen benytter Skatteetatens formuesgrunnlag (eiendommer fra liste Bolig, skatteetatens formuesgrunnlag) skal følge Skatteetatens prosedyre for egenfastsettelse og evt. klagebehandling, se https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/.  
Dersom Skatteetaten underkjenner egenfastsettelse av formuesverdi (her også eiendomsskattetakst) skal evt. klage på slik vedtak behandles av Skatteetaten.

 

Eiendomsskattekontoret vil ligge under Kommunedirektøren og ha adresse; Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn. Evt. klage kan også sendes til postmottak@gamvik.kommune.no

 

Dokumenter til offentlig ettersyn:

 


Publisert: 27.03.2024 14.23
Sist endret: 27.03.2024 14.39