Kunngjøring

Høring av søknad om dispensasjon for akvakulturlokalitet Koiøya, med frist for uttalelse den 3. mai 2024:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Cermaq Norway AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere en lokalitet til akvakultur for laks/ørret/regnbueørret sørvest for Koiøya i Koifjorden. Se vedlagte søknadsdokumenter.

 

Det omsøkte arealet er avsatt til allmenn flerbruk uten akvakultur i arealplanen. Tillatelse til akvakultur kan derfor ikke gis med mindre planen endres eller dispensasjon fra arealformålet gis. Kommunestyret signaliserte i juni 2023 vilje til å gi dispensasjon, men det var da ikke gjennomført høring av søknaden forut for behandlingen. Cermaq har nå anmodet kommunen om ny behandling med sikte på et gyldig dispensasjonsvedtak.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1 sendes med dette vedlagte dispensasjonssøknad på høring til naboer, myndigheter og organisasjoner hvis interesser anses bli direkte berørt. Høringsuttalelser må sendes Gamvik kommune, pb. 174, 9770 Mehamn eller til e-postadresse: postmottak@gamvik.kommune.no innen 03. mai 2024.

 

Varsel om konsultasjonsrett

Gamvik kommune viser til sameloven § 4-4 om kommunens plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker som vil kunne påvirke samiske interesser direkte. Kommunen legger til grunn at reinbeitedistrikt 9 representerer berørt samisk interesse i denne saken. Ønske om konsultasjoner i denne plansaken må meddeles kommunen innen rimelig tid.

 

Link til dokumenter:

 


Publisert: 22.03.2024 13.05
Sist endret: 22.03.2024 13.15