Kunngjøring

Kystsoneplan for interkommunal kystsoneplan for Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord - Varsel om planoppstart og høring av planprogram

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord kommune går i gang med å etablere ny kommunedelplan for kystsonen i sine respektive kystareal. Vedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl.) §§§ 4-1, 11-12 og 11-13, og prosessen skal gjennomføres i et interkommunalt plansamarbeid iht. pbl. §9-1.

 

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og angir overordnede og langsiktige rammer for framtidig bruk og vern av arealene. Planprogrammet beskriver føringer for planprosessen og gjør rede for formålet med arbeidet, hovedaktivitetene, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

 

Forslag til felles planprogram for ny kystsoneplan for Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord legges nå ut på høring og offentlig ettersyn frem til 01.03.2024.

 

Planprogram – versjon til offentlig ettersyn finner du her:

Høringsutkast planprogram

Varsel om oppstart og høring av planprogram

Mottakerliste

Plan for medvirkning

Skjema for arealinnspill til interkommunal kystsoneplan

 

Innspill til planprogrammet sendes til postmottak@tana.kommune.no innen 01.03.24

 

Merk innspill med: «Innspill planprogram – interkommunal kystsoneplan_[avsender]»

 

Det varsles samtidig planoppstart og åpnes for å kunne gi innspill til planen. Om du har ønsker, behov eller meninger om hvordan kystsonen bør utvikles og forvaltes imøteser vi ditt innspill. Alle innspill vil bli vurdert og informasjonen vil ligge til grunn for utarbeidelse av ny kystsoneplan for kommunene. Innspill fra næringsaktører skal leveres elektronisk ved å fylle ut dette skjemaet.

 

Innspill til planen sendes til postmottak@tana.kommune.no innen 31.08.24

 

Merk innspill med: «Innspill til interkommunal kystsoneplan_[avsender]»

 

For mer informasjon om planprosessen anbefales det å følge oppdateringer på kommunenes nettsider

Ytterligere informasjon gis av prosjektansvarlig Kari Lene Olsen, 480 90 415, kari.lene.olsen@tffk.no eller  prosjektleder Jan-Christer Torvik, 95922470, jc@arcon.no


Publisert: 12.01.2024 11.31
Sist endret: 12.01.2024 12.07