Gamvik kommune v/feievesenet informerer

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Behovsprøvd feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er en oppgave som brann- og redningsvesenet skal utføre. Kommunen har en lovbestemt plikt til gjennomføring av denne oppgaven.Plikten til feiing og tilsyn av fyringsanlegg gjelder både boliger og fritidsboliger og er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven § 11første ledd bokstav h.                                      https://lovdata.no/lov/2002-06-14-20/§11

Behovet for feiing og tilsyn skal være vurdert for hvert enkelt fyringsanlegg. Frekvensen på tilsyn og feiing trenger ikke å være lik.

Bestemmelsen er nærmere beskrevet i forskrift om brannforebygging §§ 14-17.

https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/§14

https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/§15

https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/§16

https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/§17

Feiing

Hyppigheten og gjennomføringen av feiingen skal være basert på risiko.

Bygget og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget, type ildsted, sot mengde, type sot og fyringsmønster kan være eksempel på vurderingskriterier for risiko.

Feierne er ikke fritatt fra arbeidsmiljølovens regler grunnet arbeidets korte karakter på hvert hus eller bygning.

Vurderingen av atkomsten opp til og på taket til den enkelte huseier er arbeidsgivers ansvar. Dette innebærer at alle fyringsanlegg får en egen vurdering av om atkomsten til og på taket er tilfredsstillende eller ikke.

Varsling

Det blir sendt ut varsel på SMS med svaralternativer to uker før planlagt feiing. Vi sender også ut en vennlig påminnelse dagen før besøket

   

Dette må være klart før feier kommer på tilsyn eller feiing

Ved feiing fra tak

  • Godkjent takstige eller trinn på tak fram til skorstein
  • Er det flere skorsteiner skal det være gangbro mellom disse, eller stige til hver skorstein
  • Om skorstein er over 120 cm høy skal det være feieluke eller plattform

 

                       

Når stige benyttes som adkomst til tak skal den skal stikke 1m over dette, og være sikret mot å skli sidelengs og skli ut. Dette kan man forhindre med en sklisikring.

 

 

Ifølge dagens regelverk er disse løsningene ikke godkjent:

  • Løse takststiger med bøyle eller krok
  • Rustne eller eldre taktrinn/stiger
  • Takstige som er festet i skorsteinen
  • Trestiger
  • Stigetrinn/stige montert på selve skorsteinen

 

Ved feiing fra loft via feieluke

  • Tilgang til skorsteinens feieluke. Eier eller eiers representant må være hjemme, vi må komme oss opp på loftet.

Tilsyn

Hyppigheten og gjennomføringen av tilsynet skal være basert på risiko. Bygget og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster kan være eksempel på vurderingskriterier for risiko.

 

Varsling

Det blir sendt ut varsel på SMS med svaralternativer to uker før planlagt tilsyn. Vi sender også ut en vennlig påminnelse dagen før besøket

 

Hva innebærer et tilsyn?

Eier eller eiers representant må være til stede slik at feier kommer inn for å føre tilsyn med skorsteinen, ildsteder. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere/leietakere

• Føre tilsyn med at ildsted og skorstein er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke kan forårsaker brann eller annen skade.

• Føre tilsyn med at adkomsten for feiing er tilfredsstillende.

• Informasjon og veiledning på spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.

• Informere om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier

• Kontrollere om det er behov for feiing.

• Ved tilsynet vil det bli skrevet en tilsynsrapport og sendt eier

  • Er det rapport med avvik skal huseier sende en tilbakemelding innen 30 dager med en plan for hvordan eventuelle avvik er tenkt utbedret.

Gebyr

Gamvik Kommune fastsetter og fakturerer feie- og tilsynsgebyr hvert år uavhengig av hvilket år feiingen utføres. Det blir like mye å betale for den enkelte, men man unngår at det blir en stor faktura det året feiingen er utført.

Feiegebyret beregnes etter en selvkostkalkyle hvor gebyrinntekter skal dekke direkte og indirekte utgifter til feiing og tilsyn basert på gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost. Selvkostregnskapet revideres som en del av kommunens årlige regnskapsrevisjon.

Et eventuelt overskudd på selvkosttjenester skal tilbakeføres til brukerne av selvkosttjenesten (gjennom redusert gebyr) innen fem år. Tilsvarende må et underskudd på selvkosttjenester dekkes inn gjennom økt gebyr innen fem år.

Fastsettelse av feiegebyr er hjemlet i Kommuneloven §15-1. og  Brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd.


Publisert: 07.05.2024 10.59
Sist endret: 07.05.2024 11.25