Hjemmebaserte tjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Om helsesenteret / hjemmebaserte tjenester

De fleste funksjoner og tilbud innenfor kommunens helsetjenester, er lokalisert til helsesenteret som ligger i Johan Larsens vei 10A i Mehamn. Her finnes kontoret og basen for hjemmebaserte tjenester. I tillegg er kommunens lege- og fysioterapitjenesten, helsestasjon og institusjon.

Kontaktinformasjon

Avdelingssykepleier Elna Helen Nilsen

Besøksadresse: Helsesenteret, 2.etg, hovedinngang på oversiden

Postadresse: Mehamn helsesenter, 9770 Mehamn

Telefon: 94 82 89 15 

E-post: elna.helene.nilsen@gamvik.kommune.no

Kontoret er åpnet alle hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

Direktenummer til hjemmesykepleien: mobil 97 15 28 20 (kl.07.30 til 22.15)

E-post: hjemmetjeneste@gamvik.kommune.no

 

Hjemmesykepleie

Tjenesten er en tjeneste kommunen er pliktig til å yte etter Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester.

Loven kan du lese her: Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. Hjemmesykepleie er gratis.

Tjenester tildeles etter søknad og vurdering av behov. 

Ulike tjenester samt søknadsskjema

Søknad Hjemmesykepleie
  Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Søknad Praktisk bistand i hjemmet
  Tekniske hjelpemidler - utlån
Søknad Transporttjeneste for funksjonshemmede
Søknad Trygghetsalarm
Søknad Brukerstyrt personlig assistent
Søknad Bolig og avlastning for funksjonshemmede
Søknad Omsorgsboliger
Søknad Dagsenter
Søknad Hverdagsrehabilitering
Søknad Matombringing
Søknad Kreftsykepleier
Søk her Lyst til å bli støttekontakt?

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke om helsetjenester i hjemmet, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det ved å bruke de elektroniske søknadsskjemaene du finner over. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan noen ganger være aktuelt å komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.


Publisert: 02.05.2016 09.33
Sist endret: 02.05.2016 09.37